Bella's Story

20160111 운동 본문

Workout/운동일지

20160111 운동

libbom14 2016. 1. 12. 17:15

첫번째 신년 계획

20160111 WOD
50-40-30-20-10 WBS
25-20-15-10-5 Strict Pull up

...였는데... 3R 하고 뻗음ㅠㅠ 심지어 풀업도 못해서 링로우였는데...
시작이 반이라고 했다아!!!!!!!!!짝짝짝 나 잘했다'Workout > 운동일지' 카테고리의 다른 글

20161107 운동  (0) 2016.11.07
20161106 운동  (0) 2016.11.07
20161105 운동  (0) 2016.11.07
20161104 운동  (0) 2016.11.06
20160112 운동  (0) 2016.01.12
20160111 운동  (0) 2016.01.12
0 Comments
댓글쓰기 폼