Bella's Story

20161106 식단 본문

Workout/식단일지

20161106 식단

libbom14 2016. 11. 6. 23:38

기상(10:30) : 물 1잔
아침 겸 점심(14:00) : 파스퇴르 쾌변 요구르트 저지방 플레인 1개(120kcal), 바나나 1개
간식(16:30) : 스타벅스 오늘의 커피 1잔
저녁(18:30) : 무화과 3개, 돼지 안심 130g, 야채 많이
간식(20:00) : 방울토마토 12개
간식(22:30) : 투썸 플레이스 민트티 1잔

'Workout > 식단일지' 카테고리의 다른 글

20161107 식단  (0) 2016.11.07
20161106 식단  (0) 2016.11.06
20160925 식단  (0) 2016.09.26
20160924 식단  (0) 2016.09.26
20160923 식단  (0) 2016.09.26
20160922 식단  (0) 2016.09.26
0 Comments
댓글쓰기 폼